Polityka Prywatności

1. Ambro Logistics odpowiada za zabezpieczenie danych osobowych Klienta zgodnie z wymaganiami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
2. Administratorem danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług przewozu jest Ambro Logistics Sp. z o. o. z siedzibą w Przykonie, przy ulicy Przemysłowej 18, 62-731 Przykona, KRS: 0000343163, zwaną dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
3. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora należy skontaktować się pod adresem e-mail przeznaczonym do kontaktu, wskazanym na stronie internetowej Ambro Logistics.
4. Administrator stosuje środki niezbędne do ochrony przetwarzanych danych osobowych w szczególności zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo udostępnionych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
5. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
   a. Realizacji usługi/zlecenia tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zamówienia/ usługi oraz przez czas niezbędny po jego/jej zakończeniu.
   b. Badania satysfakcji Klienta prowadzone w ramach procesu kontroli i zachowania wysokiej jakości Usług Ambro Logistics, na co Klient każdorazowo wyraża zgodę korzystając z usługi.
   c. Wypełnienia procesu reklamacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego i ewentualny dalszy okres korzystania z usług oferowanych przez Administratora.
   d. Dochodzenia naszych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw, a także art. 9 ust. 2 lit. f RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do dochodzenia roszczeń. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres dochodzenia roszczeń.
   e. Wypełnienia obowiązków podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do wypełnienia obowiązku podatkowego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
   f. W przypadku uzyskania zgody – w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Dane będą przetwarzane przez czas trwania akcji marketingowej.
6. Osoby udostępniające swoje dane osobowe mają prawo do żądania od
Administratora:
   a. dostępu do swoich danych osobowych,
   b. sprostowania swoich danych osobowych,
   c. usunięcia swoich danych osobowych (żądanie usunięcia danych spowoduje niezwłoczne usunięcie danych osobowych z naszej bazy danych),
   d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   e. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   f. przenoszenia danych,
   g. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jednakże uniemożliwi świadczenie przez nas usług,
   h. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi oraz, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w tym w przypadku profilowania. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
7. W celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną na adres email wskazany na stronie internetowej Ambro Logistics.
8. Udostępnione dane osobowe mogą być przekazywane jedynie:
a. Odpowiednim organom państwowym na ich żądanie oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
b. Podmiotom współpracującym w celu i zakresie niezbędnym do wykonania usługi. Administrator odpowiada za skutki działań osób trzecich (w szczególności kierowców, kurierów, monterów), z którymi współpracuje i którym powierzy realizację umowy w całości lub w części.
9. Udostępnione Ambro Logistics dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania wykonanie usługi nie będzie możliwe.